Načítání obsahu...

Média a publikace

GDPR a veřejnoprávní smlouvy

GDPR a veřejnoprávní smlouvy

Institut tzv. veřejnoprávních smluv přišel do českého správního řádu tehdy jako jakási novinka převzatá zejména z německého práva. Zprvu nikdo moc nevěděl, jak s těmito ustanoveními pracovat, k čemu vlastně veřejnoprávní smlouvy použít apod. Lidé a zejména pak subjekty veřejného sektoru byly zvyklé všechny smlouvy uzavírat podle tehdy platného občanského či obchodního zákoníku. Uzavírat smlouvu podle správního řádu jim přišlo téměř absurdní. Nicméně jak šel čas, staly se veřejnoprávní smlouvy stále více uchopitelným institutem práva na poli, které jim náleží.


Co je to VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA?

Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, která musí být v souladu s veřejným zájmem. Stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, mohou za účelem plnění svých úkolů vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy. Územní samosprávné celky mohou vzájemně uzavírat veřejnoprávní smlouvy týkající se plnění úkolů vyplývajících z jejich samostatné působnosti při výkonu veřejné moci, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Druhy veřejnoprávních smluv dále upravuje § 160 správního řádu.


Využití veřejnoprávních smluv v souvislosti s GDPR


Jelikož povinnosti GDPR dopadnou také na veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby vykonávající zákonem nebo na základě zákona svěřenou působnost v oblasti veřejné správy, je pravděpodobné, že tyto budou muset v souvislosti s povinnostmi uloženými jim nařízením GDPR využít právě institut veřejnoprávních smluv za účelem zajištění smluvní agendy v tomto směru. Tyto smlouvy pak budou muset naplňovat jak požadavky zákona na veřejnoprávní smlouvy co do formy, tak požadavky GDPR.

Týká se to například obcí, krajů, orgánů veřejné správy, některých příspěvkových organizací atd.Jiří Klega, advokát 

email: klega.j@advokatova.cz
7.10.2017